İÇ KONTROL

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak;

* faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
* varlık ve kaynakların korunmasını,
* muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
* malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere,
idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. 
(5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 55 inci md)
 

İç kontrolün amacı;

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.

A) KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    1. ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

1.1. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yönetmelikleri http://www.etik.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=3

         1.2. Etik Davranış İlkeleri Rehberi http://www.etik.gov.tr/BilgiBankasi.aspx?id=10

         1.3. Kamu Görevlileri Etik Kuruluna İlişkin Başbakanlık Genelgeleri http://www.etik.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=4

         1.4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


Başa Dön