Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

 SİVİL SAVUNMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1- Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek.

2- Üniversite ve bağlı birimlerinin tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek.

3- Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

4- Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak.

5- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak.

6- Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek.

7- Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek.

8-Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

9- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

10- 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.

11- Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

12- Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

13- Afet, sivil savunma, acil durum, KBRN, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek.

14- Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak.

15- Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

16- İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

 

  •  Depreme Karşı Hazırlıklı Olalım Broşürünü İndirmek İçin Tıklayınız...
  •  Üniversitemiz Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine Ulaşmak İçin Tıklayınız...
  •  Üniversitemiz Yirmi Dört (24) Saat Devamlı Çalışma Planına Ulaşmak İçin Tıklayınız...
  •  Üniversitemiz KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesine ulaşmak için Tıklayınız....

 

Bilgi ve İletişim için;

Sivil Savunma Uzman V. Bülent MARAL

Tel: 0232 -329 35 35 / 1170


Başa Dön